Is de trend jouw vriend?
26 juli 2017

Is de trend jouw vriend?

In mijn eerste column toonde ik aan dat op korte termijn contrair handelen te prefereren is boven trendvolgend handelen. Maar geldt deze conclusie ook op lange termijn?

Wat is een trend?

Daarvoor is het allereerst belangrijk om de trend te definiëren. Belangrijk daarbij is het KISS-principe: Keep It Simple, Stupid. Bij korte termijn handelen wordt gekeken naar het verschil van twee opeenvolgende slotkoersen, maar dat kan ook op lange termijn.

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde kan dan worden gebruikt om de trend te bepalen. Bevindt de koers zich boven dit gemiddelde, dan is er sprake van een positieve trend. Daaronder is de trend negatief.

Backtest

Er wordt getest met data van de Eurostoxx 50 future (ESTX50). De ticksize is een punt en de tickwaarde bedraagt 10 euro per punt. Er zal worden afgezien van kosten voor commissie en slippage. Handelstijden: 08.00 uur tot 22.00 uur.

Op dagbasis, dus uitsluitend op basis van slotkoersen, zal het volgende worden getest:

Trendvolgend:

Contrair:


Posities

Iedere keer als aan bovengenoemde voorwaarde wordt voldaan, wordt er een positie geopend. Ook als er al een positie is geopend. Omdat ik ook naar langlopende posities van 20, 50, 100 en 200 dagen kijk, is het theoretisch mogelijk dat er maximaal 200 posities open staan.

Dit wil ik vermijden. Dit heeft namelijk een enorme invloed op de benodigde margin en het uiteindelijke kapitaal. Daarom heb ik het aantal open posities begrensd op maximaal vijf. Daarmee is de test volledig vergelijkbaar met de backtest uit mijn eerste column.

Ik test dit keer ook de gevolgen op het eindresultaat als ik de positie weken of zelfs maanden laat lopen. Idee hierachter is dat ik op lange termijn handel. In dat licht wil ik de posities ook langer open houden om zo eventueel volledig te kunnen profiteren van de mogelijkheden die dit mij biedt.

Resultaten

De resultaten zijn als volgt:

Kijk in mijn vorige column voor een korte uitleg van de gehanteerde begrippen.


The trend is your friend

Uit de resultaten over de geselecteerde periode blijkt onder andere dat:


Inzoomen

Ik ben erg gecharmeerd van een exitstrategie op basis van first profitable close. Ik pas dit ook veel toe bij mijn eigen handelssystemen. Vandaar dat ik iets meer wil inzoomen op deze strategie in combinatie met trendvolgend handelen.

De equity curve behorend bij dit systeem (startkapitaal 100.000 euro) sinds 1 januari 2000 tot 1 juli 2017 ziet er als volgt uit:


De winst wordt voornamelijk gegenereerd in de jaren 2000 tot 2010. De jaren 2010 en 2011 waren slecht. De winsten en verliezen uitgesplitst per jaar:


Conclusies

De winst tot 2010 bedraagt 236.690 euro. In de jaren daarna komt er slechts 12.720 euro bij. Opvallend is verder dat het extreem slechte beursjaar 2008 wordt afgesloten met een positief resultaat van 15%. De ESTX50 eindigde datzelfde jaar bijna 45% lager.

Als ik deze column eind 2009 had geschreven en aan de hand van de uitgevoerde backtest had besloten om dit systeem te gaan handelen, dan was het geen vetpot geworden. Daarom is het belangrijk om meerdere tests uit te voeren.

Wat gebeurt er als ik niet 200 dagen selecteer, maar bijvoorbeeld 150 of 250 dagen. Wat is de invloed van verschillende factoren op het eindresultaat? Hoe ziet de equity curve eruit? Zijn de resultaten redelijk gelijkmatig over de jaren verdeeld? Ook is het aan te raden om de uiteindelijke keuze van het handelssysteem te testen op data, waarop niet eerder is getest.